E-formuláre a SEDy vydané Európskou úniou

E-formuláre sú formuláre vytvorené Administratívnou komisiou EÚ na výmenu informácií medzi inštitúciami, ktoré sú potrebné pre priznanie rodinných dávok na základe nariadení Európskej únie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. V súvislosti s rodinnými dávkami sú najčastejšie používané E401 a E411, ale existujú aj ďalšie.

Štandardný postup je taký, že inštitúcia, u ktorej si na základe koordinačných predpisov rodič požiada v zahraničí o rodinnú dávku, vyplní uvedené formuláre a zašle ich do štátu, kde sa zdržiava rodina žiadateľ, prípadne do štátu, z ktorého sa rodina prisťahovala.

Formuláre sú identické vo všetkých úradných jazykoch všetkých členských štátov. Preto ich nie je potrebné prekladať a inštitúciami sú akceptované a zrozumiteľné v ktorejkoľvek jazykovej verzii.

E-formuláre boli zavedené v súlade s koordinačnými nariadeniami č. 1408/1971 a 574/1972. Nové nariadenia č.883/2004 a 987/2009 stanovili potrebu medzištátnej elektronickej výmeny informácií medzi zahraničnými inštitúciami potrebných pre priznávanie rodinných dávok v rámci koordinácie. Pre elektronickú výmenu týchto informácií boli zavedené tzv. SEDy – štrukturované elektronické dokumenty, ktoré pri zavedení elektronickej výmeny nahradia E formuláre . Pre rodinné dávky sú to SEDy série F (napr. F001, F002 ap.)

Pred zavedením elektronickej výmeny informácií sú v prechodnom období používané E formuláre  v papierovej forme.

Príklady:

Otázka:

Podal som si žiadosť o prídavok na dieťa v členskom štáte, kde vykonávam pracovnú činnosť a požadujú odo mňa priložiť k žiadosti formuláre E411 a E401 potvrdené slovenskou inštitúciou.

Odpoveď:

Formuláre by nemali byť od občana vyžadované, pretože štandardný postup je taký, že inštitúcia, u ktorej si na základe koordinačných predpisov rodič požiada v zahraničí o rodinnú dávku, vyplní uvedené formuláre a zašle ich do štátu, kde sa zdržiava rodina žiadateľ a, prípadne do štátu, z ktorého sa rodina prisťahovala.

Niektoré inštitúcie však postupujú neštandardne apožadujú tieto formuláre vyplnené slovenskou inštitúciou od žiadateľov o dávky. Aby sa vychádzalo týmto občanom v ústrety, môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzovať aj formuláre doručené občanmi, avšak tieto formuláre musia byť opatrené na príslušnom mieste pečiatkou zahraničnej inštitúcie, ktorá informácie požaduje.

 

Pre potvrdzovanie formulárov E401 a E411 sú na Slovensku kompetentné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny príslušné podľa trvalého pobytu žiadateľa v SR, aj keď je to vo formulároch uvedené ináč.

Otázka:

Som občan iného členského štátu EÚ (a Nórska, Islandu, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska) a pracujem na Slovensku. Mám nárok na rodinné dávky na Slovensku?

Odpoveď:

V prípade, že nie ste vyslaný na výkon práce zahraničným subjektom a nevzťahuje sa teda na vás v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva vysielajúceho štátu (napr. vaša pracovná zmluva je uzavretá so slovenským subjektom), v zmysle nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vám môže vzniknúť aj nárok na slovenské rodinné dávky v súlade s koordinačnými predpismi. V takomto prípade si uplatníte nárok na slovenské rodinné dávky podaním písomnej žiadosti o konkrétnu dávku na úrade práce sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta, kde ste prihlásený k pobytu v SR alebo kde je registrovaný váš zamestnávateľ v SR. K žiadosti doložíte požadované dokumenty, ktoré sú uvedené v závere každej žiadosti, prípadne dokumenty, ktoré od vás bude úrad žiadať, aby mohol správne posúdiť váš nárok na príslušnú rodinnú dávku.

Na slovenské rodinné dávky vám môže vzniknúť nárok aj v prípade, že v členskom štáte, v ktorom žije Vaša rodina už sú vyplácané rodinné dávky. V takomto prípade je potrebné inštitúciu, ktorá vám tam dávky vypláca informovať, že ste sa zamestnali v inom členskom štáte.

Dokumenty vcudzom jazyku je potrebné úradu predložiť aj súradným prekladom do slovenského jazyka.

Zjazykových dôvodov vám doporučujeme požiadať opomoc pri vybavovaní rodinných dávok vášho zamestnávateľa.

Žiadosti o slovenské rodinné dávky nájdete tu: http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory- ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=13142

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s potrebnými kontaktnými údajmi nájdete tu:

http://www.upsvar.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a- rodiny.html?page_id=112524

 

Otázka:

Sú včlenskom štáte, kde pracujem, porušované zákonné práva pri vybavovaní rodinných dávok pre moju rodinu a slovenský úrad PSVR už vyčerpal svoje možnosti pri riešení môjho problému. Čo mám robiť?

Odpoveď:

V takomto prípade vám doporučujeme obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na Solvit centrum pre Slovensko: http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm.